نشرات

ماه نامه الکترونیکی ورزش با مطالب خبری- اطلاعاتی و معلوماتی تهیه و دیزاین گردید. علاقه مندان و ورزشکاران میتوانند از طریق ویب سایت gdpes.go.af دریافت و مطالعه نمایند.

نخستین هفته نامه الکترونیکی ورزش با مطالب خبری- اطلاعاتی و معلوماتی تهیه و دیزاین گردید. علاقه مندان و ورزشکاران میتوانند از طریق ویب سایت gdpes.go.af دریافت و مطالعه نمایند.

هفته نامه الکترونکی .