دفاتر ولایتی

شماره تماس مسوول  دفاتر ولایتی شماره
   محمد ابراهیم عثمانی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ ۱
  جلیل احمد آزادانی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات ۲
  محمد داوود خروتی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا ۳
   سیدکریم شاه روحانی  ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندهار ۴
  عبدالقیوم رحیمی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز ۵
  خوشحال حضرتی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار 6
  بادام گل ملتزم آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت لغمان 7
  عنایت الله هلال آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا 8
  پادشاه خان هزبر آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی 9
  عبدالوهاب مجیدی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت فاریاب 10
   محمد صدیق فایضی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت جوزجان 11
  عبدالکریم وفا آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بادغیس 12
  عبدالولید ستانکزی آمریت تربیت بدنی وورزش ولایت لوگر 13
  محمد ناصر حسینی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز 14
  نقیب الله جلیلی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار  15
  عبدالظاهر خالقیار  آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت پروان 16
  سید توریالی  سرپرست تربیت بدنی و ورزش ولایت هلمند 17
  عبدالبصیر آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان  18
  احمد شاه مومنی آمریت تربیت بدنی وورزش ولایت بغلان  19
  حضرت الله   آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نورستان 20
  محمد ویس آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت زابل  21
  قدرت الله آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت ارزگان 22
  غلامی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکندی 23
  احمد فهیم آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت فراه 24
  حمیدالله فیضی آمریت تربیت بدنی و ورزش سمنگان 25
  احمد فهیم آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت فراه 26
  غلام ایشان الماس مدیریت عمومی تربیت بدنی ولایت پنجشیر 27
  امیر محمد غوری مدیریت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت غور 29
  احدالله ثاقب مدیر یت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت کنر 30
  عزیز ملنگ آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی 31
  ثمر الدین ادیب مدیریت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت سرپل 32
  محمد امین مدیریت عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیکا 33