نشرات

جریده هفته وار ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش (شماره ۱۰)

جریده هفته وار ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ماهنامه ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

نخستین ماهنامه ورزش در سال 1400 از چاپ برامد:

ماهنامه ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ماه نامه الکترونیکی ورزش با مطالب خبری- اطلاعاتی و معلوماتی تهیه و دیزاین گردید. علاقه مندان و ورزشکاران میتوانند از طریق ویب سایت gdpes.go.af دریافت و مطالعه نمایند.

نخستین هفته نامه الکترونیکی ورزش با مطالب خبری- اطلاعاتی و معلوماتی تهیه و دیزاین گردید. علاقه مندان و ورزشکاران میتوانند از طریق ویب سایت gdpes.go.af دریافت و مطالعه نمایند.

هفته نامه الکترونکی .