تماس با ما

gdpesinfo@gmail.com :ایمیل 

آمر اطلاعات وآکاهی عامه: محمد عارف پیمان

شماره تماس: 0744353036

mediasport746@gmail.com :ایمیل آدرس

34.5161864, 69.2060235

معلومات برای تماس

کابل
info@gdpes.gov.af