اعلان کاریابی

Qarizada_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۶:۵۰
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مطابق طرزالعمل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 2 بست سوم آمریت و 6 بست چهارم مدیریت عمومی بخش مرکزی خویش را غرض استخدام افراد واجد شرایط به اعلان می گذارد.
1. آمریت اسناد ارتباط، بست 3
2. آمریت هماهنگی امور ولایات بست 3
3. مدیریت عمومی صحیه بست 4
4. مدیریت عمومی جلب و حمایت های سازمانهای ورزشی ملی و بین المللی بست 4
5. مسؤل مجلة ورزش بست 4
6. ویراستار مجلة ورزش، بست 4
7. مدیریت عمومی محاسبه جنسی، بست 4
8. مدیریت عمومی تشریفات، بست 4
کاندیدان واجدشرایط می توانند فورم بستهای متذکره را از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و یا از سایت مربوط www.gdpes.gov.af دریافت نموده پس از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمل آدرس: gdpes.hr@gmail.com ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی آن را به ایمل آدرس: csc.moc@iarcsc.gov.af@iarcsc.gov.af کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند. 
در صورت ضرورت به شماره های 0744977736 و 0783728572 تماس گرفته حل مطلب نمایند.

Documents

فورمه ها

Related VacanciesShow all

Back to vacancies