منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۵:۱۳

کابل

Background image

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور جذب کادر ها و سپردن کار به اهل آن بست های آتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

 

 1. کارشناس امور مسلکی و فنی NTA  ( یک بست )
 2. آمریت اسناد و ارتباط بست سوم (یک بست)
 3. آمریت هماهنگی امور ولایات بست سوم (یک بست)
 4. آمریت مالی و حسابی بست سوم یک بست
 5. آمریت توسعه ورزش زنان بست سوم یک بست
 6. مدیر مسوول مجله ورزش بست چهارم یک بست
 7. عضو مسلکی تدارکات بست چهار یک بست
 8. مدیر عمومی آموزش ارتقا ظرفیت و انکشاف اداره بست چهارم یک بست
 9. مدیر عمومی تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری بست چهار یک بست
 10. مدی . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۵:۶
Background image

اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

تاریخ اعلان: 27/11/1399

تاریخ ختم اعلان: 1399/12/7

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد شایسته بستهای خالی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ - ۵:۱۳

کابل

Background image

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور جذب کادر ها و سپردن کار به اهل آن بست های آتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

 

 1. کارشناس امور مسلکی و فنی NTA  ( یک بست )
 2. آمریت اسناد و ارتباط بست سوم (یک بست)
 3. آمریت هماهنگی امور ولایات بست سوم (یک بست)
 4. آمریت مالی و حسابی بست سوم یک بست
 5. آمریت توسعه ورزش زنان . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۵:۶
Background image

اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

تاریخ اعلان: 27/11/1399

تاریخ ختم اعلان: 1399/12/7

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد شایسته بستهای خالی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ - ۵:۳۷

کابل

Background image

اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

تاریخ اعلان: ۱/۱۰/۱۳۹۹

تاریخ ختم اعلان: ۱۱/۱۰/۱۳۹۹

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد شایسته بستهای خالی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می . . .