تاریخچه سکی در افغانستان

qarizada_admin
تاریخچه سکی در افغانستان

فدراسیون سکی در سال 1350 از طرف ریاست گرزندوی در چوک ارغندی کابل ایجاد شد و روز به روز این رشته به خود علاقمند زیادی پیدا کرد.

در سال 1392 فدراسیون سکی ثبت و راجستر در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گردیده است که در راس آن آقامحمد کارگر تعین گردید و در سال 1397 با راه اندازی انتخابات ریاست فدارسیونهای ورزشی در مرکز و با اشتراک نماینده های ورزشی از مرکز و ولایات داوود کارگر با بدست آوردن بیشترین آرای مثبت توانست سمت ریاست این فدراسیون را از ان خود بسازد.

این رشته ورزشی با داشتن پیشکسوتان چون نیجیب الله کاگر و یوسف کارگر توانسته ورزشکاران بیشتر را به جامعه ورزش تقدیم نماید و این فدراسیون در ولایت های کابل ، بامیان ، وردک و پنجشیر فعالیت دارد و با داشتن 16 کلپ در مرکز و ولایات و با داشتن بیشتر از 180 ورزشکار توانسته از حضور و فعال بودن خود در جمع فدراسیون ها ورزشی نمایندگی نماید.

تعداد اعضای تیم ملی این رشته که شامل عصریه میباشد به 20 تن میرسد.