تاریخچه فدراسیون معلولین (پاراالمپیک)

Afzal-af
 فدراسیون معلولین (پاراالمپیک)

پاراالمپیک ترکیبی از پیشوند یونانی به معنی همراه و کنار میباشد و پیشینه پاراالمپیک به مراسم افتتاحیه المپیک 1948 لندن باز میگردد که در آن مسابقات برای سربازان بریتانیایی فلج شده در جریان جنگ جهانی دوم برگزار شد که فدراسیون معلولین کشور در سال 1384 عضویت پاراالمپیک جهانی و آسیایی را بدست آورد.
در سال 1382 فدراسیون معلولین (پاراالمپیک ) توسط خود معلولین ایجاد شده و ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش کشور نیز گردید.
اولین رییس فدراسیون معلولین حاجی عبدالرحمن بود که بعدا الله یار ، آقای دره یی به عهده داشته است و در سال 1397 با راه اندازی انتخابات روسای فدراسیونهای ورزشی که از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش امیر محمود محمودی با بدست آوردن اکثریت آرای تائید توانست به حیث رییس این فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب گردید که اکنون محترم حسین حصاری سرپرستی فدراسیون معلولین را به عهده دارد.
این فدراسیون در 12 رشته ورزشی در ولایت های کابل ، هرات ، جلال آباد ، کنر ، لغمان ، غزنی ، غور ، بامیان ، میمنه ، مزار و بدخشان فعالیت دارد.
تعداد مجموعی ورزشکاران در مرکز و ولایت به 365 ورزشکار میرسد و 90 تن آن از اعضای تیم ملی که شامل عصریه میباشد است.