فدراسیون ملی وزن برداری

Afzal-af
فدراسیون وزن برداری

رئیس فدراسیون ملی وزن برداری

محترم محمد اعظم کوهی

محمد اعظم کوهی

شماره تماس:0744235544

تاریخ ایجاد وزنبرداری :

وزنبرداری در سال ۱۳۲۳ همگام با رشته های بوکس، جمناستک و پهلوانی درکلوپ ثقیله معارف بنیان گذاری شد، نخستین جوانانی که به این ورزش قدم گذاشتند شمس الله رحیم. عبدالرشید بیغم. بریالی ادا و ... بودند. فدراسیون وزنبرداری در سال 1360 ثبت کمیته ملی المپیک شد و نخستین رییس آن دگروال شیر محمد درانی بود. نخستین کلپ وزنبرداری، کلپ ثقیله معارف بود که در سال ۱۳۲۳ ایجاد گردید. شیر محمد درانی،طاهری، عبدالرشید ابراهیم زاده، عبدالجلیل سلطانی، محمد علی سلطانی، رحمت الله کارمند، مروان مین در پسا ریاست فدراسیون کار کرده اند.

در انتخابات سال 1397 آقای محمد اعظم کوهی به حیث رییس فدراسیون وزنبرداری انتخاب شد. وی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنبرداری نیز می باشد.