ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی و غذای چاشت محافل ورزش خویش را از طریق داوطلبی به اعلان میگذارد-GDPES/1400/NCB/G 02}

Afzal-af
GDPES

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی درخوابگاه یکصد بستروغذای چاشت برای محافل ورزشی) این اداره اشتراک نموده ونقل اسکن شده شرطنامه مربوط رادرفلش دیسک (حافظه) طوری رایگان ازامریت تهیه وتدارکات ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش واقع چمن حضوری, ناحیه شانزدهم- کابل ویاویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده, آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00 قبل ازظهر) روز(دو شنبه ) مورخ(27/2/1400) به شعبه سکرتریت مقام معاونیت مالی واداری,منزل سوم تعمیر اداری ارائه نماید. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشند.

تضمین آفر بصورت (بانکی گرنتی) مبلغ (350000 سه صدوپنجاه هزار) افغانی بوده, وجلسه آفرگشائی بروز (دوشنبه ) مورخ 27/2/1400) به ساعت (10:30 ق.ظ) دردفتر معاونیت مالی واداری تدویر میگردد.

نوت: مدت قرارداد چهارچوبی یک سال بوده

مودل موافقتنامه چهارچوبی :موافقتنامه چهارچوبی باقرارداد واحد (قرارداد چهارچوبی)

تعداد اعضای موافقتنامه : موافقتنامه بایک داوطلب عقد میگردد.

ارزیابی قیمتها : ارزیابی به اساس قیمت مجموعی اقلام صورت میگیرد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۴:۲۷
Background image

اعلان مجدد به داوطلبی بازملی تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش {GDPES/1400/NCB/G 01}

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه اداره ) این اداره اشتراک نموده ونقل اسکن شده شرطنامه مربوط . . .

Back to tenders