ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

فردین فروتن 
ریس اطلاعات اگاهی عامه

شماره تماس : 0093- 707858470

ایمیل : fardin.frotan@gdpes.gov.af