پهلوان تاج محمد دارنده مدال نقره از بازیهای آسیایی

Afzal-af
پهلوان تاج محمد

.آقای تاج محمد با اشتراک شان در نهمین دور بازیهای آسیایی که در سال 1982-1361 در هندوستان برگزار شد مفتخر به دریافت مدال نقره گردیده است