معلومات در مورد تشکیلات، اهداف و وظایف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

(1) معرفی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:

اداره رسمی ورزش افغانستان درسال ۱۳۱۳ ھجری شمسی به عنوان انجمن ورزش افغانستان ایجاد و در سال ۱۳۶۶ ھجری خورشیدی مقرره ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک از طرف شورای وزیران وقت تصویب و این اداره در روشنایی آن فعالیت اش را به پیش می برد. در سال ۱۳۹۳ کمیته ملی المپیک از ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش جدا و منحیث یک ساختار اجتماعی با درنظر داشت اساسنامه کمیته ملی المپیک و منشور کمیته بین المللی المپیک به فعالیت آغاز کرد.

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با درنظر داشت فقره سوم ماده ۵۲ قانون اساسی کشور منحیث واحد بودجوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است و براساس ماده پنجم قانون تربیت بدنی و ورزش مسوولیت مدیریت؛ رهبری و انسجام ورزش و تربیت بدنی در کشور را بردوش دارد.

(2) تشکیل؛ ۵۵۴ نفر کارکن شامل تشکیل دارد. که حدود ده درصد آن شامل بانوان می باشد.

واحد های دومی در تمام ولایات فعال می باشد که در شش ولایت درجه اول ریاست بست  دوم، هفده ولایت بست رتبه سوم و ده ولایت مدیریت های عمومی می باشد.

در چارچوب این اداره  52 فدراسیون ورزشی ثبت و راجستر استند فعالیت رشته های مختلف ورزش را از نگاه فنی و تخنیکی مدیریت می کنند، هر فدراسیون دارای  ساختار تشکیلاتی و اساسنامه است که بر بنیاد اساسنامه های فدراسیون های بین المللی عیار بوده فعالیت ها، حدود صلاحیت ها و مسؤولیت های شان در آن تسجیل یافته است.

فدراسیون های ورزشی واحد های بودجوی مستقل نیستند، تمام مصارف برنامه های شان مطابق پلان سال از بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و سایر نهادهای کمک ورزش دوست تمویل می گردد.

بر اساس ارقام دست داشته حدود پنجصد هزار ورزشکار که پنج درصد آن را بانوان تشکیل داده اند، ثبت استند.  

 

     اهداف:

  ۱.حمایت و تشویق افراد جامعه به ورزش و ایجاد زمینه های بهتر برای آنها.

۲. توسعه و انکشاف ورزشهای ملی و محلی در افغانستان.

۳. فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش ورزشهای المپیکی و غیر المپیکی.

۴. حمایت از حقوق مادی و معنوی ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و سایر کادر های ورزشی.

۵. : تقویت سالم استعداد های افراد جامعه و کسب افتخارات ورزشی برای کشور .

مسؤولیت ها:

1: مساعه ساختن شرایط ورزشی برای اتباع کشور به خصوص زنان ،اطفال و اشخاص دارای معلولیت .

2: طرح و تطبیق پلان های انکشافی ستراتیژیک ورزشی .

3: تامین مناسبات و هم آهنگی با نهاد های مماثل .

4: ثبت مربیان ، داوران ، ورزشگاه ها ،کلپ ها ، اتحادیه ها، مجتمع ها ، انجمن ها و فدراسیون های ورزشی .

5: نظارت و بررسی از فعالیت های مربیان ، داوران ، ورزشگاه ها ، کلپ ها ، اتحادیه ها ، مجتمع ها ، انجمن ها و فدراسیون های ورزشی .

6: اعطای جواز فعالیت به مربیان ، ورزشگاه ها و کلپ های ورزشی .

7: ایجاد تسهیلات جهت برگزاری منظم مسابقات ورزشی، انتخاب تیم های ملی، تفویض تصدیق نامۀ قهرمانی و مدال ورزشی برای تیم های ملی به همکاری فدراسیون های مربوط .

8: ارتقای ظرفیت ورزشکاران، مربیان، داوران  و کادر های ورزشی به همکاری فدراسیون های مربوط .

9: فراهم آوری امکانات و تسهیلات مالی و تخنیکی به منظور اعزام تیم های ورزشی به مسابقات  در خارج از کشور .

10: پرداخت حق العضویت ( فیس) سالانۀ فدراسیون ها، عصریۀ  ورزشکاران تیم ملی، البسه و تجهیزات ورزشی مصارف تیم ها در رویداد های ورزشی داخلی و خارجی .

11: اتخاذ تدابیر به منظور هم آهنگی برنامه های ورزشی وزارت ها، ادارات دولتی و سایر نهاد های ورزشی.

12: انسجام، رشد و انکشاف ورزشهای ملی و محلی افغانستان .

13: ایجاد کمیته های اختصاصی به منظور حل منازعات فدراسیون ها، مسابقات داخلی  و خارجی .

14 تدوین تاریخ ورزش افغانستان به همکاری نهاد های ورزشی، مجامع اجتماعی و فرهنگی، فدراسیون ها ، پیشکسوتان ورزش و قلم بدستان .

15 : تهیه تقویم ورزشی به منظور برگزاری روز های ورزشی، رشد و توسعۀ فرهنگی ورزش در کشور .

16: طرح مقرره ها ، اساسنامه ها ، لوایح و رهنمود ها .