اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد.

Afzal-af
لوگو تربیت بدنی

Publish Date

Closing Date

 بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در نطر دارد، قرار داد (اعاشه طعام خانه خوابگاه یکصدبسترورزشکاران) خویش را به (اندخوی ازبیک پلورستورانت) دارنده جواز نمبر(7742) واقع چهار راهی دهمزنگ - مرکز کابل) به قیمت415 افغانی فی نفر در فی شبانه روز اعطاء نماید. اشخاص خقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارئه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکز وطی مراحل قانونی بعدی،قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

اعطای قرارداد