د اطلاع رسونې مرجع

انصارالله نعمت

داطلاع رسونې مسؤل

داړیکې شمیره:0749199590

Ansar.nemat001@gmail.com :بریښنالیک

د اطلاعاتوغوښتنې فورم

اطلاعات ته د لاس‌رسي قانون

د شکایت فورم