ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور جذب کادر ها و سپردن کار به اهل آن بست های آتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

Afzal-af
Sun, Jul 04 2021 5:13 AM
gdpes

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

 1. کارشناس امور مسلکی و فنی NTA  ( یک بست )
 2. آمریت اسناد و ارتباط بست سوم (یک بست)
 3. آمریت هماهنگی امور ولایات بست سوم (یک بست)
 4. آمریت مالی و حسابی بست سوم یک بست
 5. آمریت توسعه ورزش زنان بست سوم یک بست
 6. مدیر مسوول مجله ورزش بست چهارم یک بست
 7. عضو مسلکی تدارکات بست چهار یک بست
 8. مدیر عمومی آموزش ارتقا ظرفیت و انکشاف اداره بست چهارم یک بست
 9. مدیر عمومی تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری بست چهار یک بست
 10. مدیر عمومی حواله جات بست چهار یک بست
 11. مدیر عمومی محاسبه جنسی بست چهار یک بست
 12. مدیر عمومی صحیه بست چهارم یک بست
 13. معتمد داغمه جات بست 7 یک بست

بناً اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر اعلان 1400/4/13 الی 1400/4/23 فورم های استخدام را از آمریت منابع بشری و یا لینک www.gdpes.gov.af دریافت نموده بعد از خانه پری با اسناد تحصیلی خویش به آمریت بشری تسلیم نمایند.

در صورت ضرورت به شماره های 0744977736 _ 0744732044 تماس گرفته معلومات حاصل نمايید.

 

Documents

آمریت اسناد و ارتباط
آمریت هماهنگی ولایات
آمریت مالی و حسابی
آمریت توسعه ورزش زنان
مدیر مسوول مجله
عضو مسلکی تدارکات
مدیر عمومی تسهیل قرار داد ها و پلانگذاری اداره
مدیریت عمومی آموزش ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره
مدیر عمومی حواله جات
مدیر عمومی محاسبه جنسی
مدیر عمومی صحیه
معتمد داغمه جات
فورم سفید استخدام