قرار است ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش بست های خالی ذیل خویش را به اعلان رقابتی بسپارد.

Afzal-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۴:۴۴
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

 

  1. مدیریت عمومی تشریفات بست چهارم(یک بست)
  2. مدیریت عمومی نیاز سنجی آموزشی (یک بست)
  3. مدیریت عمومی جلب حمایت سازمان های ورزشی ملی و بین المللی بست چهارم (یک بست)
  4. سکرتریت معاونیت مالی و اداری بست چهارم (یک بست)
  5. مصحیح بست چهارم (یک بست)

Documents

بست های خالی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies