ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

فردین فروتن 

 رییس اطلاعات و آګاهی عامه  

شماره تماس :۰۷۰۷۸۵۸۴۷۰ 

ایمیل:frotan.fardin@gmail.com

 

محمد عارف پیمان

آمر اطلاعات و آگاهی عامه

شماره تماس:0744353036

ایمیل:paiman_arif@yahoo.com

 

همایون امیری

مسوول  مرجع اطلاع رسانی

شماره تماس:0744717133

ایمیل:amiryghaznawi@gmail.com