اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

Afzal-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۵:۶
تربیت بدنی

Publish Date

Closing Date

تاریخ اعلان: 27/11/1399

تاریخ ختم اعلان: 1399/12/7

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد شایسته بستهای خالی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

1 بست سوم آمریت اسناد و ارتباط

3 بست سوم آمریت مالی و حسابی

3 بست سوم آمریت توسعه ورزش زنان

کاندیدان و واجدین شرایط می توانند فورم بستهای اعلان شده را از لینک www.gdpes.gov.af  اخذ و پس از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمل آدرس gdpes.hr@gmail.com  ارسال بدارند

همچنان فورم  متذکره را به صورت حضوری از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری دریافت نمایند.

در صورت ضرورت به شماره های ۰۷۴۴۹۷۷۷۳۶ و ۰۷۸۶۱۴۰۷۰۷ تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

 

Documents

آمریت توسعه ورزش زنان
آمریت اسناد و ارتباط
آمریت حسابی
فورم استخدام

Related VacanciesShow all

Back to vacancies