اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

Afzal-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ - ۵:۳۷
لوگو

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

تاریخ اعلان: ۱/۱۰/۱۳۹۹

تاریخ ختم اعلان: ۱۱/۱۰/۱۳۹۹

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد شایسته بستهای خالی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

1.    بست سوم آمریت خدمات یک بست

2.    بست سوم آمریت هماهنگی امور ولایات، یک بست

3.    بست سوم آمریت مالی و حسابی ،‌یک بست

4.    بست چهارم مدیریت عمومی حواله جات، یک بست

5.    بست چهارم مدیریت عمومی محاسبه جنسی، یک بست

6.    بست چهارم مدیریت عمومی حفظ و مراقبت، یک بست

7.    بست چهارم مدیریت عمومی مجلۀ ورزش. یک بست

8.    بست چهارم مدیریت عمومی نیازسنجی، طرح و تطبیق برنامه های آموزشی، یک بست

9.    بست چهارم مدیریت عمومی جلب  حمایت سازمان های ورزشی ملی و بین المللی ، یک بست

کاندیدان و واجدین شرایط می توانند فورم بستهای اعلان شده را از لینک www.gdpes.gov.af  اخذ و پس از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمل آدرس gdpes.hr@gmail.com  ارسال بدارند

همچنان فورم  متذکره را به صورت حضوری از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری دریافت نمایند.

در صورت ضرورت به شماره های ۰۷۴۴۹۷۷۷۳۶ و ۰۷۸۶۱۴۰۷۰۷ تماس گرفته حل مطلب نمایند.

Documents

اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
فورم استخدام
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
اعلان بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

Related VacanciesShow all

Back to vacancies