محمد حسین حمیدی به حیث رییس فدراسیون بایسکل رانی انتخاب شد.

محمد حسین حمیدی به حیث رییس فدراسیون بایسکل رانی انتخاب شد.
مجمع عمومی فدراسیون بایسکل رانی به خاطر انتخاب رییس فدراسیون پیش از چاشت امروز با اشتراک اعضای مجمع، حضور داشت رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت نماینده گان کمیته ملی المپیک و لوی سارنوالی و با مدیریت کمیسیون برگزاری انتخابات فدرسیونهای ورزشی در یکی از سالونهای ورزشی ریاست تربیت بدنی و سپورت برگزارشد.
در آغاز داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت در مورد هدف انتخابات، قدامت تاریخی و جایگاه ورزش بایسکل رانی صحبت نموده اضافه کرد که، انتخابات به خاطر برچیدن بساط فدراسیونهای موازی و معیاری سازی ورزش و فدراسیون ها راه اندازی شده است، زیرا طی چند سال اخیر تمام ورزش به خصوص بایسکل رانی صدمه زیادی را متحمل شده است، وی اظهار امید واری کرد که با انتخاب رهبری جدید صفحه جدید ورق زده می شود و ریاست تربیت بدنی بر عملکرد فدراسیونها نظارت جدی و همکاری همیشه گی خواهد داشت. 
برای احزار پست ریاست فدراسیون بایسکل رانی عبدالصادق صادقی و محمد حسین حمیدی نامزد بودند، ایشان برنامه های کاری شان را به مجمع بیان نمودند که بعد از آن رای دهنده گان پای صندق رای دهی رفتند.
پس از استعمال رای و شمارش آراء محمد حسین حمیدی از 21 رای اعضای مجمع عمومی 15 رای تایید و 6 رای مخالف بدست آورد که به حیث رییس فدراسیون بایسکل رانی انتخاب شد.
عبدالصادق صادقی با 6 رای تایید و 15 رای مخالف نتوانست دوباره به حیث رییس فدراسیون بایسکل رانی باقی بماند.