نهمین دور رقابت های ووشو مرکز و ولایات با شناسایی چهره های برتر به پایان رسید

این رقابتها بتاریخ 9 ثور در جمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار گردیده بود .در این رقابتها حدودا 300 ورزشکار از مرکز و 29 ولایت در کتگوری سنی جوانان و بزرگ سالان و در کتگوری وزنی بزرگ سالان ( 48 الی 90+ کیلو گرام ) و در کتگوری جوانان ( 48 الی 80 + کیلوگرام ) شرکت داشتند بربنیاد گفته های سید رحمان یورش رییس فدراسیون ووشو و مسول برگزاری مسابقات ورزشکاران شرکت کننده در بخش های مبارزه و اجرای فورم باهم رقابت نمودند که در فرجام بهترین ها شناسایی و برای مقام های اول ، دوم و سوم مدال و کپ توسط هیت رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک توزیع گردید.
که در نتیجه در بخش های مبارزه و اجرای فورم 150 ورزشکاران به تیم ملی انتخاب گردید .