شانزدهمین دور اجلاس وزرای ورزش کشور های آسیایی و اوقیانوسیه به میزبانی عربستان سعودی در باره مبارزه با دوپینگ برگزارشد.

در این کنفرانس داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک اشتراک داشت. آقای رحیمی در صحبتی دیدگاه و موقف اداره ورزش افغانستان را نسبت به مبارزه جدی با دوپینگ (استفاده ازدواهای انرژی زا غیرمجاز) و دریافت راه های مناسب مبارزه با دوپینگ را بیان نموده برمبارزه جدی و همه شمول با این پدیده در سکتور ورزش کشورهای آسیایی تاکید ورزید. 

این کنفرانس از تاریخ 29 تا 30 اپریل در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود.

شانزدهمین دور اجلاس وزرای ورزش کشور های آسیایی و اوقیانوسیه به میزبانی عربستان سعودی در باره مبارزه با دوپینگ برگزارشد. 
در این کنفرانس داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک اشتراک داشت. آقای رحیمی در صحبتی دیدگاه و موقف اداره ورزش افغانستان را نسبت به مبارزه جدی با دوپینگ (استفاده ازدواهای انرژی زا غیرمجاز) و دریافت راه های مناسب مبارزه با دوپینگ را بیان نموده برمبارزه جدی و همه شمول با این پدیده در سکتور ورزش کشورهای آسیایی تاکید ورزید. 
این کنفرانس از تاریخ 29 تا 30 اپریل در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود.