نخستین جلسه کمیسیون صلح و ورزش با حضور محترم رییس کمیته ملی المپیک داکتر حفیظ الله ولی رحیمی و محترم اجمل غنی مشاور ارشد ریاست جمهوری و شماری از رییسان فدراسیون های ورزشی کشور در کابل برگزار شد.


در این نشست داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک گفت ورزش یگانه وسیله موثری است که کینه، کدورت و نفرت را که در جریان خشونت ها ذهنیت جوانان را متاثر ساخته از فکر و ذهن شان دور نماید. اهمیت ورزش در تقویه و تحکیم روحیه تحمل و همدیگر پذیری، احترام متقابل، مشارکت و تعمیم فرهنگ شهروندی بار بار ثابت و اذعان شده است. به همین منظور اساسنامه المپیک جهانی تاکید نموده است که: هدف اساسی المپیک جابجایی سپورت در خدمت رشد و انکشاف هماهنگ افراد جامعه است تا در ایجاد یک جامعه صلح آمیز و حفظ کرامت انسانی آنها واقع شود. آقای اجمل غنی بیان داشت که ورزش ، تقویه احساس انسان دوستی و صلح همگانی در تمام نقاط دنیا برشمرده می شود. بدون شک تعمیم ورزش و نهادینه ساختن آن در نهاد های تعلیمی و اجتماعی تقویه کننده صلح اجتماعی میباشد که به صورت بنیادی فرهنگ انسان دوستی و حقوق بشر را جای گزین فرهنگ جنگ و خشونت میسازد.
. در شرایط کنونی کشور که ذهنیت افراد جامعه متاثر از تداوم جنگ و خشونت ها و سیاست تبعیضی و نقض مستمر حقوق بشری میباشد، این ورزشکاران اند که با دستاوردهای شان در سطوح ملی و بین المللی به ملت شان خوشی و لبخند می آورند و لذت فضای آرام و صلح آمیز را برای شان به نمایش میگذارند.