آقای حمید الله کبیر معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با جنرال قنسول افغانستان مقیم پشاور پاکستان دیدار نمود.


هدف از این دیدار بحث روی موضوعات ورزشی و مشکلات مهاجرین بود. آقای جنرال قنسول از هیئات ورزشی افغانستان اظهار خرسندی نمود در باره موجودیت وفعالیت ورزشکاران مهاجر افغان مقیم شهرپشاور معلومات داد.وی خاطر نشان نمود که ورزشکاران بدون حمایت مقامات ومسولان خود به فعالیتهای ورزشی می پردازند و نیازمند حمایت استند.
آقای از حمایت اداره ورزش کشور اطمینان داد و خاطر نشان ساخت که در قدم اول ورزشکاران در تمام رشته های ورزشی مسابقات را برگزار کنند تا نخیه ها شناسایی و برای اشتراک در رقابتهای ملی دعوت شوند و با کسب عضویت تیم های ملی از ظرفیتها و اندوخته های آنها در رقابتهای بین المللی استفاده صورت گیرد.
آقای کبیر معاون فنی و مسلکی به منظور بررسی وضعیت ورزشکاران مهاجر افغان به پاکستان سفر نموده درحالی که در یکماه قبل چنین سفری را به کشور ایران نیز انجام داده بود.
.