تیم موترسایکل رانی کشور به خاطر انجام یک سلسله مسابقات دوستانه به پیشواز از سال نو پیش از چاشت امروز راهی پاکستان گردید.


این رقابتها میان تیمهای موترسایکل رانی افغانستان و پاکستان در شهر پشاور آن کشور از فردا آغاز می شود.
در ترکیب تیم افغانستان ۱۴ ورزشکار با مدیر و ترینر تیم شامل می باشند. این ورزشکاران پس از خداحفظی با رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش بسوی پاکستان روان شدند.
#مجیب قاری زاده 
این رقابتها میان تیمهای موترسایکل رانی افغانستان و پاکستان در شهر پشاور آن کشور از فردا آغاز می شود.
در ترکیب تیم افغانستان ۱۴ ورزشکار با مدیر و ترینر تیم شامل می باشند. این ورزشکاران پس از خداحفظی با رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش بسوی پاکستان روان شدند.
#مجیب قاری زاده