دومین روز سمینار مسولین فدراسیونهای ورزشی با حضورداشت معاون فنی و مسلکی و معاون مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و با اشتراک نماینده های فدراسیونها و مسولین شعبات برگزار شد

دومین روز سمینار مسولین فدراسیونهای ورزشی با حضورداشت معاون فنی و مسلکی و معاون مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و با اشتراک نماینده های فدراسیونها و مسولین شعبات برگزار شد
در آغاز نشست حمیدالله کبیر معاون فنی و مسلکی در مورد مشکلات و چالش ها در مرکز و در سطح ولایات وجود دارد هیت رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تلاش دارد تا همه مشکلات برطرف گردد .
متعاقبا معاون مالی اداری روی مشکلات مالی و تشکیلاتی در برخی از فدراسیونهای ورزشی ، پایین بودن ظرفیتهای کاری در فدراسیونها و وجوه مالی و همچنان عصریه ورزشکاران صجبت نموده افزود در سال مالی 1398 تدابیر لازم و تسهیلاتی با همکاری وزارت محترم مالیه صورت گرفته تاباشد مشکلات و چالشهای مالی که وجود دارد برطرف گردد