برگشت تیم ملی هاکی از مسابقات open series به کشور


برگشت تیم ملی هاکی از مسابقات open series به کشور 
تیم ملی هاکی کشور برای اشتراک در اولین دور مسابقات open series که از تاریخ 17 الی 22 دسمبر با اشتراک 22 ورزشکار 2 ترینر یک منیجر و یک حکم با حضور داشت کشور های ( ازبکستان ، نیپال ، پاکستان ،قزاقستان و افغانستان ) بامیزبانی کشور پاکستان اشتراک داشتند دوباره به وطن برگشت نموده و هیت رهبر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ورزشکاران این رشته را مورد تقدیر قرار داده داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش یاد آور شده افزود اشتراک در مسابقات بیرون مرزی باعث آشنایی در سبکها و روش های جدید که در مسابقات ایجاد میگردد است تنها دسترسی به مقام ویا مدال نیست در اخیر برای ورزشکاران وعده هرگونه همکاری برای بلند بردن سطح ورزش هاکی داده و آرزوی موفقیت برایشان نمود .