نخستین دور رقابتهای فول رزم بانوان با شعار منع خشونت علیه زنان در کابل برگزار ش


نخستین دور رقابتهای فول رزم بانوان با شعار منع خشونت علیه زنان در کابل برگزار شد.
در این رقابتها پنجاه ورزشکار از ولایت های هرات، بلخ، دایکندی و کابل شرکت دارند که برای کسب عضویت تیم ملی فول رزم برای دو روز باهم رقابت می کنند.
بربنیاد معلومات فدراسیون فول رزم این رقابتها در کتگوری سنی جوانان و بزرگسالان راه اندازی شده است تا بهترین ورزشکاران شناسایی و به عضویت تیم ملی برگزیده شوند.
در مراسم افتتاح رقابتها حمیدالله کبیر معاون فنی و مسلکی، فردین فروتن سرپرست اطلاعات و ارتباط عامه و شکریه حکمت آمر توسعه ورزش زنان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و برخی از مسولان ورزش شرکت داشتند . آقای کبیر در رابطه به هفته خشونت علیه زنان صحبت نموده یاد آور شد، فعالیتها، دستآوردها و قهرمانی زنان در سکتور ورزش قابل قدر است، چون با امکانات کم و دشواری های فراوان دستآوردهای زیاد داشته و در مقابل تمام دشواریها مبارزه نموده اند.گفته می شود در پایان رقابتها 30 ورزشکار برتر به تیم ملی برگزیده می شوند.