اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی:
کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بستهای متذکره را از لینک www.gdpes.gov.af اخذ بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی (Cc) آنرا به ایمیل آدرس Csc.ocs@iarcsc.gov.af...
Dec 29, 2018 -
اعلان کاریابی
کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بستهای متذکره را از لینک www.gdpes.gov.af اخذ بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی (Cc) آنرا به ایمیل آدرس Csc.ocs@iarcsc.gov.af...
Dec 29, 2018 -